Wet-en regelgeving

Serieuze dingen om rekening mee te houden als je hulp krijgt van Huize Kakelbond

Klachten

 

Bij Huize Kakelbond doen we niets liever dan bijdragen aan fijnere relaties en daarmee aan meer geluk in gezinnen. Het succes van de therapie hangt voor een groot deel af van de werkrelatie met je therapeut. Daarom zetten wij deze relatie centraal en staan we stil bij jouw ervaring hierin. Als je niet tevreden bent met het verloop of resultaat van de behandeling, dan vertrouwen we er op dat je ons dit laat weten zodat we hier iets aan kunnen veranderen. Natuurlijk eerst bij je eigen therapeut en daarna via . We gaan dan samen het gesprek aan om te zoeken naar een oplossing. Wanneer we hier onvoldoende in slagen, kun je een beroep doen op onze klachtenregeling. Deze is hier te downloaden. Huize Kakelbond is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Ook kun je contact zoeken met een vertrouwenspersoon van het AKJ (via www.akj.nl).

Dossierbeheer

 

Huize Kakelbond houdt gedurende het zorgtraject een elektronisch cliënten dossier bij. Als cliënt heb je recht op inzage in dit dossier. Je krijgt bij aanmelding een code om in te loggen in je dossier. Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind wanneer het kind jonger is dan 16 jaar. Je kunt ook een kopie van je dossier ontvangen. Wettelijk is vastgelegd dat een dossier 20 jaar bewaard moet blijven, daarna wordt deze vernietigd. Op jouw verzoek kan het dossier ook eerder vernietigd worden. Download hier de privacy verklaring van Huize Kakelbond conform de wet AVG.

Informatie en toestemming

 


In de wet WGBO is vastgelegd wie toestemming moet geven voor behandeling en wie recht heeft op informatie over de behandeling:

  • Kinderen tot 12 jaar: Ouders geven toestemming voor de behandeling en hebben recht op alle informatie. Het kind krijgt op een begrijpelijke manier uitleg waar aan gewerkt wordt met het kind en/of de ouders.
  • Kinderen van 12 tot 16 jaar: Zowel het kind als ouders moeten toestemming geven voor de behandeling en hebben beide recht op informatie.
  • Jongeren vanaf 16 jaar: Jongeren geven zelf toestemming voor de behandeling en hebben recht op informatie.

 

Toestemming bij scheiding

Wanneer ouders gescheiden zijn en beide het wettelijk gezag hebben over het kind, jonger dan 16 jaar, dan starten wij pas met zorg verlenen als beide ouders toestemming geven.

Meldcode

 

Conform de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is Huize Kakelbond verplicht de meldcode voor professionals te volgen bij signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld. De meldcode bestaat uit een stappenplan waarin staat wat je achtereenvolgens moet doen, met als doel het zorgen voor veiligheid. Wanneer wij als therapeuten zorgen hebben over de veiligheid en een melding overwegen zullen we dit altijd eerst open met jou/jullie bespreekbaar maken.

Verwijsindex

 

Huize Kakelbond is aangesloten bij de verwijsindex De MULTIsignaal. Dit is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij een kind. Dit met als doel dat professionals met elkaar kunnen afstemmen om het kind zo goed mogelijk te helpen. Wanneer wij met andere professionals willen spreken over jullie kind of gezin, zullen we dit transparant doen en altijd vooraf met jullie bespreken. Kijk voor meer informatie op www.multisignaal.nl.